NITRILHANDSKE BEST

CE-CAT2
CE kategori 2 För arbeten med medelhög-risk, såsom svetsning.
Egenskaper - Kemikalier
Handsken klarar vissa kemikalier
Egenskaper - Olja
Handsken är oljebeständig
Egenskaper - Vatten
Handsken är vatten-resistent.
EN374-2
EN374-3-AJK
EN 374:2003 Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer Denna standard specificerar handskars förmåga att fungera som en barriär mot kemikalier och/eller mikroorganismer. Standarden består av tre delar: Del 1: Mekanisk och fysisk integritet (enligt EN 388:2003) Del 2: Motstånd mot penetrering (EN 374-2:2003) Del 3: Motstånd mot penetrering av kemikalier (EN 374-3:2003) Genombrottstid Genombrottstid är den tid som det tar för en potentiellt farlig kemikalie att tränga igenom handskmaterialet och nå insidan av handsken. Genombrottstiden fastställs genom att man applicerar en potentiellt farlig kemikalie på handsken och mäter hur lång tid det tar innan kemikalien tränger igenom. Detta ger en indikation om hur länge en handske kan användas med en viss kemikalie. PRESTANDANIVÅ 1 2 3 4 5 6 Uppmätt genombrottstid (min) >10 >30 >60 >120 >240 >480 Fullständigt kemikalieskydd EN374-3 A B C Piktogrammet för ”kemikalieresistent” handske måste följas av en tresiffrig kod. För att handskarna ska kunna certifieras som ”kemikalieresistenta” måste de minst uppfylla kraven för nivå 2 (genombrottstid på mer än 30 minuter) mot minst tre kemikalier från en lista med tolv definierade standardkemikalier. Kemikalielista Kodbokstav Kemikalier CAS-nr Klassificering A Metanol 67-56-1 Primär alkohol B Aceton 67-64-1 Keton C Acetonnitril 75-05-8 Nitrilblandning D Diklormetan 75-09-2 Klorinerad paraffin E Koldisulfid 75-15-0 Svavel innehållande organisk förening F Toluen 108-88-3 Aromatiskt kolväte G Dietylamin 109-89-7 Amin H Tetrahydrofuran 109-99-9 Heterocyklisk och eterförening I Etylacetat 141-78-6 Ester J n-Heptan 142-82-5 Mättat kolväte K Natriumhydroxid 40 % 1310-73-2 Oorganisk bas L Svavelsyra 96 % 7664-93-9 Oorganisk syra Lågt kemikalieskydd EN374-3 Piktogrammet ”Begränsat kemikalieskydd” används för handskar som inte uppnår en genombrottstid på minst 30 minuter mot minst tre kemikalier, men som klarar penetrationstestet. EN 388 A...L 1...6 Fullständigt kemikalieskydd A _ _ L Bokstavskod, refererar till den kemikalie som blivit testad. 1 _ _ 6 Nummerkod, refererar till genombrottstid. EN 388 A...L 1...6 Lågt kemikalieskydd A _ _ L Det krävs ingen referens till test och resultat. 1 _ _ 6
Material - Nitril
Nitril
72 st/frp
Ladda ned produktblad (PDF)